Kuidas arvestada elanike seisukohtadega volikogu töös?

Vabakund on seisukohal, et tartlased peavad saama sekkuda linnavalitsuse töösse rahvahääletustega. Selleks tuleb seadustada Tartus rahvahääletuste korraldamise ja nende tulemuste volikogu töös elluviimise reeglistik. Sarnased rahvahääletused on kasutusel mitmes USA osariigis, Šveitsis ja näiteks Saksamaal Berliini linna omavalitsuses. Nende eesmärk ei ole eelkõige otsuste vastuvõtmine rahvahääletusel, vaid volikogude suunamine võtma vastu otsuseid, mida inimesed vajavad.

Linna elanike seisukohtade pidev arvestamine on väga oluline kohaliku omavalitsuse tegevuse efektiivsuse tõstmiseks ja tegeliku linnaelanike kaasamise tagamiseks. Praegu on linnaelanike seisukohtade arvestamiseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses säte, mille kohaselt on elanikel õigus esitada linnavalitsusele eelnõusid õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks juhul, kui ettepaneku poolt on vähemalt 1% hääleõiguslikest linnaelanikest. Kui algatatud küsimus kuulub volikogu pädevusse, siis volikogu arutab seda, kuid ei pea sellekohast otsust vastu võtma. Seetõttu on seda võimalust siiani üliharva kasutatud.

Volikogule saavad elanikud survet avaldada miitingute, streikide, kirjade kirjutamise ja muu sellisega. Kasutatakse ka rahva arvamuse küsitlusi, mille tulemused on jällegi soovituslikud. Arvamuse küsitlus on kohustuslik enne valdade ühinemist, kuid näiteks Põlva linnas oli enamus küsitlusest osavõtnuid ühinemise vastu, aga volikogu hääletas siiski ühinemise poolt.

Vabakunna ettepanek on teha võimalikuks Tartus rahvahääletuste korraldamine. Selle algatuse protseduur oleks järgmine. Iga isik võib algatada allkirjade kogumise rahvahääletuse korraldamiseks. Kokku tuleb saada vähemalt 5% hääleõiguslike linnaelanike allkirja. Kui allkirjad koos, esitatakse otsuseprojekt avalikuks aruteluks. Arutelu kestab vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kaks kuud. Kui volikogu soovib aega ja raha kokku hoida, siis võtab ta vastu linnaelanike tehtud ettepaneku. Vastasel juhul korraldatakse rahvahääletus. Rahvahääletuse tulemus on ülimuslik ja kohalikule võimule täitmiseks kohustuslik.

Hääletusele ei saa panna ettepanekuid, mis ei kuulu KOV pädevusse või on vastuolus teiste õigusaktidega. Kui rahvahääletusele esitatud ettepaneku realiseerimise maksumus on suurem kui 1% kohaliku omavalitsuse viimasest vastuvõetud eelarvest, tuleb eelnõus esitada kulutuse tegemise allikad.