Muuda linna!

Vabakund läheb valimistele, et muuta linna juhtimiskultuur avatuks ja inimkeskseks. Volikogus peavad saama osaleda ka erakonnavälised linlased, et otsuseid ei varjutaks kildkondlikud huvid. Vabakund ühendab värskete ideedega tartlasi, kes tahavad luua paremat kodanikuühiskonda. Meie programm on meie inimeste nägu – igaüks meist esindab mõistagi enda visiooni ja kompetentsust, kuid üheskoos seisame oma programmi terviku teostamise eest.

Kõigil peab olema võimalus osaleda

Linna juhtimises osaledes tagame heade ideede läbikaalumise ja rakendamise sõltumata nende esitajast. Me ei allu erakondlikele võimumängudele, vaid esindame kohalike kogukondade huve. Volikogus tagame, et avalikke huve puudutavad otsused ei sünni kinniste uste taga. Anname volikogus ja komisjonides toimuvast valijale aru ning avalikustame kõik, mis riivab õiglustunnet. Komisjonide liikmetena kutsume töös osalema sõltumatuid asjatundjaid ja linna kogukondade esindajaid. Linnavalitsuse töö parandamiseks loome süsteemi, mille abil koguda tagasisidet ja võimaldada linnaelanikel anda ametnike tööle hinnang. Kui ülejäänud osalusvõimalused kukuvad läbi, siis peavad tartlased saama sekkuda linnavalitsuse töösse ka rahvahääletusega, mis võimaldab tühistada halbu otsuseid ning algatada uusi.

Lubadused on täitmiseks

Tartu linna arengukavades on palju lubatud, kuid oluliselt vähem on ära tehtud. Linna arengukava on kokkulepe linnavalitsuse ja linnaelanike vahel. See on tartlaste ees võetud kohustus, mida tuleb täita. Loomulikult peavad arengukavad olema avatud ka muudatustele ja uuendustele, kuid uued lubadused peavad olema põhjendatud ja avalikult selgitatud. Nõuame ausat ja avatud arutelu linna arengu üle ega nõustu uute suurte lubaduste andmisega, kui vanad on täitmata. Endiselt vajavad lahendamist varasemates arengukavades püstitatud eesmärgid:

 • Emajõele linnaelus aktiivsema rolli andmine.

 • Linnaraamatukogu ruumiprobleemi lahendamine.

 • Anne kogukonna- ja noortekeskuse ehitamine.

 • Riigi pakutavate avalike teenuste kättesaadavus kesklinnas.

 • Piisava arvu lasteaiakohtade tagamine igasse linnaossa.

 • Ühistranspordi mõistlik ja mugav korraldus.

Arengukava ja linna arengu vastavus peab olema avalikkusele lihtsasti jälgitav. Arengukavade teostamist peab saama linnaelanik suunata nii korrapäraste arutelude kaudu kui ka tagasisidena veebikeskkonnas.

Tartu moodsaks vabalinnaks!

Tahame luua avatud ja solidaarse, isiklikku vabadust austava ja tulevikku vaatava rohelise Tartu, mis on oma mõtetes julge ja otsustes vaba. Tahame luua linna, mis teeb oma kohalikud otsused keskvõimust sõltumata. Head mõtted ei tule Toompealt, vaid sünnivad Tartus, teostuvad Tartus ja levivad siit üle maailma. Vabalinnas on oluline kultuuriliste identiteetide mitmekesisus ja avatus üksteisele, seda nii hariduses kui linnakeskkonnas. Muudame Tartu linlaste ja vabakondade algatustel põhinevaks digitaalse osaluse musternäiteks, mille igapäevaelu korraldavad mõistlikud ja missioonitundega ametnikud, kes lähtuvad otsustamisel inimesest. Vabalinn julgeb teha tulevikku vaatavaid otsuseid, mille tulemuseks on dünaamiline ja roheline, uusi teadusuuringuid arvestav linnaplaneerimine ja inimlik linnakeskkond.

 • Ülikoolid peavad olema linna arengusse paremini kaasatud. Töötame Tartu Ülikooli ja teiste linnas tegutsevate kõrgkoolidega välja koostööleppe, mis toetab üliõpilaste, teadlaste ja ettevõtjate soovi tegutseda Tartus. Seome linnaeelarvelised toetused kõrgkoolidele kogukonna huvidega linnakeskkonna kujundamisel.

 • Teeme asjakohase info linna ja riigi teenuste kohta võõrkeeltes paremini kättesaadavaks. Nii muudame Tartu rahvusvahelise ettevõtlus-, teadus- ja õpikeskkonnana avatumaks siia tulevatele töötajatele, teadlastele ja üliõpilastele.

 • Kohalikel rahvuskogukondadel peab olema võimalus üksteist lähemalt tundma õppida. Algatame rahvusliku killustatuse vähendamiseks kõigis Tartu koolides iga-aastase eesti-vene kultuuri nädala ja õpilasvahetuse programmi.

 • Tugevdame linnavalitsuse koostööd linnaosaseltsidega ja toetame uute seltside asutamist. Töötame linnaosaseltsidega välja koostööleppe, milles seome linnaeelarvelised toetused kogukonna eesmärkidega.

 • Ettevõtluskeskkonna kiirema arengu toetamiseks leiame soodsaid rendiruume alustavatele ettevõtjatele, kaugtöökeskustele ning erialastele kogukonnatöökodadele. Selleks teeme koostööd ülikoolide, ettevõtlusinkubaatorite ja kodanikuühendustega.

 • Seisame selle eest, et Tartusse loodaks põhjamaade kogemuste eeskujul eriti kiirele ettevõttearendamisele suunatud startup-kiirendi ja see seotaks juba toimivate ning uute ärimentorlusprogrammidega. Senisest intensiivsemalt toetame nii nõu, ideede kui ruumidega Tartus toimuvaid ettevõtlusvõistlusi.

 • Tartu ökoloogilist jalajälge tuleb vähendada. Seame iga-aastased eesmärgid õhusaaste, müra ning vibratsiooni piiramiseks. Piisava asjatundlikkuse selleks tagab Tartu ülikoolide ja linna koostöö.

 • Muudame jäätmete sorteerimise ja ohtlike jäätmete kogumise linnaelanikele lihtsaks. Loome uusi kogumispunkte, muu hulgas kaubanduskeskustesse. Teavitame elanikke jäätmete tasuta äraandmise võimalustest.

 • Korraldame Tartu bussiliinid ja busside sõiduplaanid ümber vastavalt linnaelanike liikumisvajadustele. Eesmärgiks on nii hea ühistransport, et autoomanikud võiksid eelistada linnaliikluses bussisõitu. Alustame koostööd naabervaldadega, et linnasisesteks sõitudeks saaks kasutada ka maakonnaliinide busse.

 • Rajame tervikliku rattasõiduteede võrgustiku, mis ühendab linnaosad südalinnas ristuvate ja kõnniteedest eraldatud rattamagistraalidega. Nii tagame jalakäijate turvalisuse ka praegusest palju suurema rattaliikluse korral. Seome linna puhke- ja rohealad kergliiklusteedega. Toetame korteriühistuid, mis soovivad rajada majaelanikele lukustatava rattaparkla.

 • Olemasolevate rohealade ja tühermaade korrastamisel peame silmas nende kasutatavust eri tervisespordi liikide harrastamiseks. Ehitame välja tervisespordi ja vaba aja veetmise võrgustiku Emajõe ääres, sh sobiva pinnakattega jooksurajad, joogikraanid ja piknikualad. Loome Emajõele reaalselt kasutavad ujumisrajad.

 • Koostöös paadiomanike ja väikeettevõtjatega loome senisest rohkem sildumis- ja veeskamiskohti, et tuua jõekultuur linlastele lähemale. Aitame elavdada ettevõtlust nii jõetranspordi edendamise kui hooajaliste kalaturgude rajamisega.

 • Muudame osa vanalinna tänavatest õuealaks, kuhu pääsevad autoga tasuta vaid kohalikud elanikud ja teenindav transport. Planeerime parkimismaju vanalinna ümbruses, et tagada autoga liiklejatele mugav pääs vanalinna. Linnasüda peab olema jalakäijatele ja jalgratturitele probleemivaba ning turvaline keskkond.

 • Lahendame Rüütli tänava ööeluga seotud probleemid keelamise asemel mõistliku reguleerimisega. Muudame osa tänavast välikohvikualaks. Turvalisuse ja avaliku korra tagamiseks tuleb tänav öösiti korralikult valgustada ning seal peab regulaarselt liikuma politseipatrull.

 • Parandame erivajadustega inimeste ligipääsu avalikesse hoonetesse ning tagame vaba liikumise avalikel teedel ja ühistranspordis. Soodustame invataksode kasutamist. Toetame sotsiaal- ja tugiteenuste kättesaadavust koolides ja lasteaedades. Linn peab võimaldama läbipõlemist ennetavat rehabilitatsiooniteenust neile, kes töötavad erivajadustega inimestega või hoolitsevad nende eest pereliikmetena.

 • Juurutame linna ja allasutuste arvutipargis võimalikult palju avatud lähtekoodiga ja vaba tarkvara. Viime koolide arvutipargi vastavusse riiklikus õppekavas seatud nõuetega ja analüüsime linna ülejäänud IT-vajadusi vaba tarkvara kasutuselevõtu suhtes.

 • Linnavalitsuse infosüsteem ei tohi tartlast sundida kasutama mõnda kindlat tarkvaraplatvormi. Võimaldame sellega digitaalse ligipääsu infosüsteemidele ka erivajadustega linnaelanikele.

 • Loome avaliku linnavolikogu ja -valitsuse infokeskkonna, kus linnaelanikud saavad hõlpsalt jälgida arutlusel olevaid eelnõusid, neile aktiivselt kaasa rääkida, algatada eelnõusid ja vajadusel panna eelnõusid ka rahvahääletusele.

 • Lahendame linnaraamatukogu probleemid ruumidega ning laiendame haruraamatukogude tegevust, et linnaelanikel oleks vaba ligipääs teadmistele ja kultuurile. Lihtsustame digitaalset ligipääsu raamatukogudes leiduvatele materjalidele.

 • Lasteaiakohtade andmisel arvestab linn elukoha või vanemate töökohtade lähedust. Õed-vennad peavad saama käia samas lasteaias. Kui linna lasteaedades kohad puuduvad, siis kompenseeritakse hinnavahe eralasteaedade või -hoidudega.

 • Käivitame Tartu koolides programmi kultuuri- ja teadustegelaste esinemisteks ja külalisõpetajate toetamiseks. Kujundame üldharidus-, huvi- ja kõrgkoolide koostööd ühiste valikainete loomiseks, mida õpilased võivad võtta ka teistest linna koolidest.

 • Suurendame ja muudame eesmärgipärasemaks huvitegevuse rahastust vähekindlustatud perede lastele.

 • Teeme koostööd Tartu lähiümbruse mahetootjatega ja loome neile võimalusi ühisturunduseks, et mahetoit jõuaks koolidesse ja lasteaedadesse.

 • Muudame kultuuriprojektide rahastamise paindlikumaks, luues väikeprojektidele kvartaalsed taotlusvoorud ning tagades suurprojektidele ja kultuurikeskustele kolmeaastase kindla rahastuse iga-aastaste väljamaksetega. Võimaldame pikaajalist baasrahastust kultuuritehastele.

 • Leiame lisavahendeid linnaruumi elavdamiseks. Toetame kortermajade fassaadide ja otsaseinte renoveerimist, kui sellega tuuakse linnapilti kunsti.

 • Valglinnastumise halbade tagajärgede vähendamiseks suurendame elamualade planeerimist kesklinna. Toetame äripindadega kortermajade ehitamist kesklinna kasutamata maadele. Valglinnastumise piiramiseks tuleb kooskõlastada linna lähialade planeeringuid ümbritsevate valdadega.