Miks me ei nõustu bussijaama praeguse planeeringuga

Seoses bussijaama planeeringuga jõudis meieni täna olulist infot, millest lähtuvalt ei saa me planeeringuga praegusel kujul kuidagi nõustuda.

1) Kavandatava ja olemasoleva bussijaama ligikaudne pindade võrdlus. Seletuskirjas on esitatud kavandatava bussijaama pindalaks 1136 m². Lisatud failist leiate täpsustatud mõõtmise, mis annab tulemuseks ca 750 m² – seega on planeering vastuolus ka lähteülesandega (reisijate teenindamiseks mõeldud otsesest bussliiklusest eraldatud ala ehk bussijaama siseruumi suurus on minimaalselt 850 m²). Nagu selgub, on Tasku arendajad pindala sekka arvestanud eskalaatorid, Taskust väljapääsu Soola tn ja eskalaatorite ümbruse.

2) Linnal on olemas alternatiivne lahendus bussijaama arendamiseks Soola tn ääres, bussijaama suuruseks ca 900 m², mis sisaldab ka kohviku (ca 200 m²) rajamist, kuid see jäeti arengu- ja planeerimiskomisjonile ning täna toimuvale volikogu istungile esitamata.

3) Liiklusanalüüsis on käsitletud alternatiivina liiklusohutuse problemaatikat vaid praeguse lahenduse säilimise ja uue loomise korral, alternatiive ei ole piisavalt analüüsitud. Ka siis, kui bussijaam ei oleks paigutatud Tasku keskuse tsentrisse, vaid paikneks Soola tn ääres, oleks tagatud bussiootekohtade arv piisav (12), kuigi komisjonis planeeringut tutvustades seda eitati. Alternatiivid, mida pole käsitletud: busside sisenemine bussijaama Kaluri tn kaudu või Soola tn muutmine busside jaoks kahesuunaliseks selle Turu tn poolses lõigus.

4) On määratlemata, milline on busside peatumisala kõrgus hoone sees. Esialgses seletuskirja versioonis oli bussijaama puhaskõrguseks 3,5 m ja manööverdamisalal 3,6 m, mis läheb mh vastuollu Eestis kehtiva ametliku standardiga “Linnatänavad” (EVS 843:2003).

5) Arendaja kohustused linna ees on ebaproportsionaalselt väikesed ja meie ettepanek on kaaluda kogu Soola tn ümberehituse kulud jätta arendaja kanda.

Nimetatud asjaolud annavad taaskord kinnituse, et tegemist ei ole olukorda parandava lahendusega. Oleme teinud kõigile volikogus esindatud jõududele ettepaneku meiega kaasa mõtelda ning otsida tekkinud olukorrale lahendusi, mitte ilmtingimata suruda läbi praegust eelnõu. Pigem toetame juba eelmises volikogus väljakäidud mõtet, et kaaluda ühe alternatiivina bussijaama viimist teise asukohta ning teha vastav otsus üldplaneeringu ümbervaatamise või kesklinna planeeringu tegemise käigus.