16. okt Tartu volikogus

Alustuseks esitasin Vabakunna nimel kaks järelpärimist, vt allpool. Nii arupärimise esitamisel kui ka lisaeelarve arutlusel rõhutasime Geaga, et linnaeelarve senine koostamine ei anna head võimalust hoomamaks linna võimalusi ja väljakutseid ning avalikustamine on pigem puudulik. Sestap on ka kaasava eelarve protsess pigem PR kampaanialik, kui et kaasamist võimaldav protsess, mis on võetud üheks eesmärgiks kaasava eelarve sisseviimisel Tartus.

1. Muudatus linnavolikogu Keskerakonna fraktsioonis
Võtsin teadmiseks.

2. Avaldus Ukraina riikliku suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks
Andsin toetuse.

3. Tartu linna jõelipp
Probleem, et ankur meenutab mereankrut, mitte jõeankrut, ning kujutisel on merelained.

Hääletasin poolt.
4. Kabeli tn 11 krundi detailplaneeringu menetluse lõpetamine ja Tartu Linnavolikogu 10.05.2012 otsuse nr 359 kehtetuks tunnistamine

Hääletasin poolt.

5. Kitsas tn 5 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Jätsin hääletamata. Avalikustamise käigus tuleb selgitada võimalusi jalgtee rajamise võimaluste kohta kas servituudi või siis eraldiseisva krundi määramisena, millega küll naaberkrundi omanikud ega ka arendajad nõus ei olevat, kuigi vastav otsus on volikogus tehtud ja mida nad vaidlustanud ei ole.

6. Ranna pst 36 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja korduvale avalikule väljapanekule suunamine
Jätsin hääletamata. Ma ei toeta soosse ehitust, kuid et arengukomisjonis kui ka volikogus on enamus sel meelel, et las ehitavad, siis ma vastu ka ei ole. Planeeringule on andnud kooskõlastuse ka Keskkonnaamet, mille osas sain nendelt veel  täiendava kinnituse.

7. Staadioni 61 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja korduvale avalikule väljapanekule suunamine
Hääletasin poolt, kuna mulle teadaolevalt ei ole planeering problemaatiline.

8. Pikk tn 56 krundi detailplaneeringu kehtestamine
Hääletasin poolt, kuna mulle teadaolevalt ei ole planeering problemaatiline.

9. Rebase tn 18a kinnistule hoonestusõiguse seadmine

Hääletasin poolt, plaani realiseerimine põhejendatud.

10. Tartu linna 2014. aasta II lisaeelarve, 2. Lugemine

Küsisin, miks ei ole välja arvestatud Raadi piirkonna detailplaneeringut, kui seda 2014. a ei plaanita teha. J.Lauri sõnul kantakse vastav summa järgmisse aastasse. Sellel aastal ei ole jõutud piisavat alusinfot koguda, et planeeringuga algust teha.
Hääletasin poolt, Vabakunnas ei leidnud me asjaolusid, mida vastustustada. Ettepanekud pakendikonteinerite kogumiskohtade korrastamise osas selle eelarve piiresse ei sobitunud ja olen tänaseks saanud R. Haakilt vastuse, et muldpinnal olevad kogumiskohad korrastatakse.

11. Loa andmine Tartu Hooldekodu pesupesemisteenuse riigihanke korraldamiseks
Jätsin hääletamata, kuna Vabakunna ridades toimub pidev arutelu nende otsuste mõttekuse kui ka vajaduse osas sellisel kujul. Proovime selles osas selgitada, mil määral peab hakneprotseduur linnas muutuma.

12. Isikliku abistaja teenuse osutamise kord

Toimus pikk küsimuste ja vastuste ring prg 3 lk2 määratletud punkti osas, mis välistab isikliku teenuse osutamise isiku poolt, kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga (juhul kui abistaja ei ole perekonnaliige). Ei saanud vastest,mis selline välistus on kehtestamisel ja olen vastu sellisele piirangule, kuna teatud olukordades võiks olla see just parim lahendus abivajajale.  V. Sokman jäi selgitustega pigem jänni, kui et põhjendas adekvaatselt määruse vastava klausli vajalikkust. Samuti küsisime, milla reguleeritakse tugiisiku teenuse osutamise kord. Sokman lubas selle kaalumisele võtta ja ühtlasi tagada, et kõik abivajajad saavad abistatud. Andke aga teada, kui see nõnda ei ole.

Hääletasin vastu.

13. Loa andmine Tartu linna lastehoidudele toitlustusteenuse ostmise riigihanke korraldamiseks
Teppan andis ülevaate, et mh kavandab hankeosakond ka mahetoidu ostu osas tingimuste seadmist, st mahetoit peaks andma teatud eeliseid pakkujale.

Hääletasin poolt vaatamata sellele, et olen nende otsuste vajalikkuses kahtleval positsioonil.

14. Loa andmine OÜga Tartu Veekeskus ning Tervise- ja spordiklubiga ARENA ujula kasutamise lepingute sõlmimiseks
Hääletasin poolt
15. Loa andmine riigihanke "Tartus Akadeemia 2 Kesklinna Lastekeskuse rekonstrueerimine" tulemusel hankelepingu sõlmimiseks

Hääletasin poolt

16. Loa andmine projekti "Tartu linnas asuvate Nõukogude Liidu aegsete sõjaväelennujaama hoonete lammutamine, 3. etapp" käigus tehtavate lammutustööde riigihanke korraldamiseks
Uurisime, kas ei peaks mõni nõukaaegne “ehitus-monument” ka säilima. T. Lukase kui piirkonnas ERMi rajamise eest seisjana ei teadnud, et need oleks väärt hoidmist.
Hääletasin poolt
17. Loa andmine Tartu linna haldushoonete koristusteenuse riigihanke korraldamiseks
Hääletasin poolt

18. Linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutmine
Hääletasin poolt

19. Linnavolikogu kaasava linnajuhtimise ajutise komisjoni koosseisu muutmine
Hääletasin poolt

20. Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine
Hääletasin poolt

 

Arupärimine abilinnapea Valvo Semilarskile

 

Millel põhineb Idaringtee järgmise etapi maksumuse prognoos, millised on selle kava realiseerimisel uue teelõigu võimalikud hoolduskulusid ja kas ning millised on vastava ehituse kavandamiseks planeeritud kulutused 2015. a eelarves?

Oleme saanud K. Lemberilt ülevaate, et valmis saanud Idaringtee hoolduskulud tõstavad linna kulusid 2015. a ja edaspidi ligi 200 000 EURi. Seeläbi palun selgitada (kindlasti on vastav analüüs ka olemas, kuid ei suuda seda koheselt lehelt www.tartu.ee/idaringtee/  leida), milline, kui on, on kaudsete kui ka otseste kulude kokkuhoid Idaringtee hetkel rajatava etapi realiseerimisel? Millised on linna eelarves kulude kasv seaonduvalt Idaringtee I etapi lõpuleviimise järgselt järgneva 5, 10 ja 20 a perspektiivis?

Valmis saanud Idaringtee hoolduskulud tõstavad linna kulusid 2015. a ja edaspidi ligi 200 000 eurot aastas. Seeläbi palun selgitada (kindlasti on vastav analüüs ka olemas, kuid ei suuda seda koheselt lehelt www.tartu.ee/idaringtee/  leida), milline on, kui on, nii kaudsete kui ka otseste kulude kokkuhoid Idaringtee hetkel rajatava etapi realiseerimisel? Millised on linna eelarves kulude kasv seaonduvalt Idaringtee I etapi lõpuleviimise järgselt järgneva 5, 10 ja 20 a perspektiivis?

Samuti olete ära nimetanud, et tänavate hoolduseks vajaks linn ca 3 mln EURi aastas. Idaringteega kaasnevad kulutused annavad sellest olulise osa. Palun ülevaadet, kuidas see 3 mln on arvestatud (transpordi arengukava tegevuskavas on see summa ca 1.6 mln, kuid siin pole eeldatavasti puhastust jms sees) ja milline on Tartu linna teehoolduskava, sh silmas pidades uute auto- ja kergliiklusteede rajamisega seonduvat.

 

Millal töötatakse välja linnaülesed ühtsed kriteeriumid kergliiklusteede rajamiseks?

 

Vastust palume kirjalikult.

 

 

16.10.2014

Jüri-Ott Salm

 

Gea Kangilaski

 

VL Vabakund

 

Arupärimine linnapea Urmas Klaasile

 

14. okt avaldas Eesti Päevaleht artikli “Tartu linn jagab reservfondi raha seadusvastaselt”[1]. Palume linnapeal avalikult anda hinnang artiklis esitatud väidetele Tartu linnavalitsuse tegevuse suhtes ja esitada ettepanekud reservfondi kasutuse seadusele kohaseks korraldamiseks.

Siinjuures märgime ära, et 14. okt-le järgnevalt on Linnavalitsuse poolt avaldatud 13 pressiteadet, kuid ükski neist ei sisalda vastust või selgitust EPLi artiklis esitatud väidetele.

Vastust soovime kirjalikult ja suuliselt.

 

16.10.2014

Jüri-Ott Salm

Gea Kangilaski

VL Vabakund

 

 

 

 

[1]  http://epl.delfi.ee/news/eesti/tartu-linn-jagab-reservfondi-raha-seadusvastaselt?id=69922953